css完成带箭头和圆点的轮播

日期:2021-03-01 类型:科技新闻 

关键词:小程序怎么做,凡科网小程序,微信小程序界面,线上报名小程序,微信小程序页面制作

作用:照片轮播,当电脑鼠标移入照片、圆点和方位键时,终止轮播,移除修复。

1.最先创建div,并放入照片

#wai{

  width:300px;

  height: 300px;

  border: 1px solid red;

}  

img{

  width: 100%;

  height: 100%;

  display: none;

}
<div id="wai" onmouseover="qing()" onmouseout="hui()">

  <img src="timg.jpg"/style="display: block;">

  <img src="timg1.jpg"/>

  <img src="timg2.jpg"/>

  <img src="timg3.jpg"/>

</div>

2.加上4个圆点和上下方位

<!--4个点的div-->
<div id="dianbox">
	<div class="dian" style="border-color: green;" onclick="yuan(this,'0')" onmouseover="qing()" onmouseout="hui()">
	</div>
	<div class="dian" onclick="yuan(this,'1')" onmouseover="qing()" onmouseout="hui()">
	</div>
	<div class="dian" onclick="yuan(this,'2')" onmouseover="qing()" onmouseout="hui()">
	</div>
	<div class="dian" onclick="yuan(this,'3')" onmouseover="qing()" onmouseout="hui()">
	</div>	
</div>
<!--左箭头div-->
<div id="lbox" onclick="zuoyou(⑴)" onmouseover="qing()" onmouseout="hui()">
	<br>
	<div id="l">
	</div>
</div>
<!--右箭头div-->
<div id="lbox" onclick="zuoyou(⑴)" onmouseover="qing()" onmouseout="hui()">
	<br>
	<div id="l">
	</div>
</div>

3.写js

先界定计时器、写消除计时器涵数和修复计时器涵数

界定计时器

var timer = setInterval("lun()",2000);

消除计时器涵数

function qing(){

  window.clearInterval(timer);

}

修复计时器涵数

function hui(){

  timer = setInterval("lun()",2000);

}

写轮播涵数而且换图时圆点变色

function lun(){ 

// 照片轮播

  bs++;

  var img = document.getElementsByTagName("img");

  if(bs>= img.length){

    bs=0;

  }

  for (i = 0;i<img.length;i++) {

    img[i].style.display="none";

  }

  img[bs].style.display="block";

// 圆点变色

  var dian = document.getElementsByClassName("dian");

  for (j = 0;j < img.length;j++) {

    dian[j].style.borderColor="red";

  }

  dian[bs].style.borderColor="green";

}

 电脑鼠标点一下圆点完成圆点变色并切换到相应照片 

//点圆换图消除定时执行器

  function yuan(x,y){

    bs=y;

    var img = document.getElementsByTagName("img");

    for(i = 0;i<img.length;i++){

      img[i].style.display="none";

    }

    img[y].style.display="block";

    var dian = document.getElementsByClassName("dian");

    for (j = 0;j<dian.length;j++) {

      dian[j].style.borderColor="red";

    }

    x.style.borderColor="green";

  }

电脑鼠标点一下方位完成切换到上1张或下1张照片并完成圆点的转变

function zuoyou(z){

  bs=bs+z;

  if(bs==4){

    bs=0;

  }

  if(bs<0){

    bs=3;

  }

  var img = document.getElementsByTagName("img");

  for(i = 0;i<img.length;i++){

    img[i].style.display="none";

  }

  img[bs].style.display="block";

  var dian = document.getElementsByClassName("dian");

  for (j=0;j<dian.length;j++) {

    dian[j].style.borderColor="red";

  }

  dian[bs].style.borderColor="green";

}

 以上便是本文的所有內容,期待对大伙儿的学习培训有一定的协助,也期待大伙儿多多适用脚本制作之家。

上一篇:css等高合理布局常见几种方法 返回下一篇:没有了